Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Prístup na stránky www.procto-glyvenol.sk alebo niektoré služby poskytované prevádzkovateľom na týchto internetových stránkach môžu byť úplne alebo čiastočne podmienené poskytnutím niektorých osobných údajov užívateľa v zmysle platnej právnej úpravy, a to či už so súhlasom užívateľa alebo na základe iného právneho základu.

V prípade stránok www.procto-glyvenol.sk ide o súbory cookies a o nasledujúce osobné údaje, ktoré sú poskytované užívateľom pri vyplnení kontaktného formulára: meno, priezvisko, emailová adresa, telefón.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje so všetkými osobnými údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi a užívať ich len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelu, pre ktorý sú údaje získavané, čo je výhradne kontaktovanie užívateľa stránok na základe jeho žiadosti.

Údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutnú k naplneniu účelu ich spracovania, maximálne však po dobu 12 mesiacov.

Zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov bola vymenovaná pani Eva Tkáčová, zo spoločnosti Recordati SK, s.r.o., môžete ju kontaktovať na adrese eva.tkacova@recordati.sk.

Práva užívateľa súvisiace so spracovaním osobných údajov

  • užívateľ má právo žiadať o informácie o kategóriách spracovávaných osobných údajov, účelu, dobe a povahe spracovania a o príjemcoch osobných údajov;
  • užívateľ má právo požiadať o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov;
  • užívateľ má právo požiadať pri naplnení podmienok stanovených v príslušných právnych predpisoch, aby osobné údaje boli opravené, doplnené alebo vymazané, prípadne ich spracovanie obmedzené;
  • užívateľ má právo namietať proti spracovávaniu osobných údajov a právo podať sťažnosť u dozorného úradu;
  • užívateľ má právo byť informovaný o prípadoch porušenia bezpečnosti osobných údajov a to vtedy, ak je pravdepodobné, že daný prípad porušenia bude mať za následok vysoké riziko pre jeho práva a slobody.

Zabezpečenie osobných údajov

Osobné údaje sú prevádzkovateľom zabezpečené podľa obvyklých technických štandardov, ktoré zaisťujú maximálnu možnú ochranu spracovania údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím.

Spracovanie súborov cookies

Stránky www.procto-glyvenol.sk spracovávajú súbory cookies, a to ako na základe nevyhnutnosti takéhoto spracovania pre funkčnosť stránok a teda na základe oprávnených záujmov ich prevádzkovateľa, tak na základe súhlasu užívateľa, ktorý mohol užívateľ udeliť pri svojej prvej návšteve a môže ho kedykoľvek priamo na stránkach odvolať.

Čo sú cookies

Ide o malé súbory tvorené písmenami a číslicami, ktoré počítač s webovou stránkou prostredníctvom prehliadača odosiela do vášho zariadenia, teda počítača, mobilného telefónu alebo napríklad tabletu a ukladá na pevnom disku Vášho zariadenia.

Hoci súbory cookies spravidla nemôžu priamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu, pomáhajú nám rozlíšiť jednotlivých užívateľov webových stránok. Vďaka nim Vám môžeme ponúknuť lepší pôžitok pri prezeraní našich webových stránok a neustále zlepšovať svoje služby.

Pomocou cookies si Váš prehliadač napríklad pamätá, či ste súhlasil (a) s podmienkami používania našich webových stránok, akú jazykovú mutáciu týchto stránok ste si zvolil (a), či napríklad akú emailovú adresu ste pri Vašej poslednej návšteve na týchto stránkach zadal (a).

Každá webová stránka môže do Vášho prehliadača odosielať svoje vlastné súbory cookies, ak to umožňuje nastavenie Vášho prehliadača. Váš prehliadač však (v záujme ochrany Vášho súkromia) umožňuje webovým stránkam prístup iba k tým súborom cookies, ktoré tieto stránky do Vášho zariadenia samé odoslali, nie k súborom cookies odoslaných inými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to robia vždy, keď ich užívateľ navštívi. Môžu tak lepšie sledovať on-line prevádzku.

Súbory cookies tretích strán

V prípade Vášho súhlasu používame reklamné súbory cookies tretích strán, ktoré nám umožňujú pochopiť a zlepšiť účinnosť našej reklamy ako na našich vlastných webových stránkach, tak na webových stránkach tretích strán. Tieto súbory cookies sa niekedy používajú pre personalizáciu, zmenu zacielenia a optimalizáciu on-line reklamy.

Služba Google Analytics

V prípade Vášho súhlasu využíva táto stránka ďalej službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. Služba Google Analytics používa súbory cookies umožňujúce analýzu spôsobu užívania tejto stránky jej užívateľmi. Informácie vygenerované súbormi cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať Vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii.

Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky je prevádzkovateľ oprávnený kedykoľvek zmeniť.